top of page
wykres

Emisja akcji

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

KLUCZOWE PARAMETRY EMISJI

Data zakończenia zapisów: 16.02.2023r

Cena akcji: 513 zł

Rozwodnienie: 7,46%

Minimalny zapis: 3 akcje (1539 zł)

Próg powodzenia: 102 600 zł

Wartość emisji: 2 199 744 zł

Wycena pre-money: 27 287 496 zł

O NAS W MEDIACH

Artykuły

YouTube

Grupa Emitenta została powołana w wyniku współpracy doświadczonych menedżerów z rynku aptecznego i farmaceutycznego. Podstawowym celem działalności Grupy jest osiągnięcie wiodącej pozycji na polskim rynku dystrybucji Marihuany Medycznej. Polskie ustawodawstwo już od 2017 r. dopuszcza terapię produktami marihuany medycznej.  

Drugim, uzupełniającym celem Emitenta jest dystrybucja innych produktów leczniczych.

O SPÓŁCE

Rejestracja i pozwolenia

Aby wprowadzić  surowiec farmaceutyczny do obrotu w Polsce wymagane jest spełnienie szeregu warunków formalnych, które PharmaCann Polska, przy wsparciu Grupy Emitenta już spełnił.

 

W celu rejestracji produktu podmiot odpowiedzialny składa wniosek o dopuszczenie do obrotu surowca farmaceutycznego do sporządzania leków recepturowych w postaci ziela konopi innych niż włókniste oraz wyciągów, nalewek farmaceutycznych a także wszystkich innych wyciągów z konopi do prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL). 

Zasadniczą częścią dokumentacji, która podlega ocenie jest tzw. Moduł 3, który zawiera opis procesu wytwórczego, charakterystykę surowca farmaceutycznego, w tym w szczególności jego atrybuty jakościowe, metodykę stosowaną w kontroli jakości, wyniki badań serii oraz potwierdzoną trwałość produktu we wnioskowanym okresie. Przygotowanie Modułu 3 w wymaganym formacie CTD jest najtrudniejszym i najbardziej czasochłonnym elementem całego procesu, także ze względu na specyfikę produktów roślinnych, a także dodatkowe zapytania i stawiane przez URPL wymagania podczas procesowania wniosku.  

Do wniosku, o którym mowa powyżej dołącza się Zezwolenie na import lub wytwarzanie produktu leczniczego. W celu uzyskania zezwolenia na wytwarzanie lub import produktu leczniczego należy złożyć wniosek do Głównego Inspektora Farmaceutycznego, przy czym wydanie pozytywnej decyzji skutkującej wpisem do rejestru importerów Wytwórców i Importerów Produktów Leczniczych uzależnione jest między innymi od spełnienia przez wytwórcę Dobrej Praktyki Wytwarzania (ang. Good Manufacturing Practice – GMP).

Dodatkowo surowce wykorzystywane do sporządzania leków recepturowych lub aptecznych, mogą znajdować się w obrocie pod warunkiem, że zostały poddane kontroli seryjnej wstępnej o której mowa w art. 65 Prawa Farmaceutycznego. Rygorem tym objęte są wszystkie wprowadzane na rynek serie produktu, a termin jej wykonywania wynosi 30 dni.

Uzyskanie zgody na wprowadzenie produktu leczniczego lub surowca farmaceutycznego na rynek i kontrola wprowadzanych serii to tylko część formalności. Zgodnie z Prawem Farmaceutycznym obrót hurtowy surowcami farmaceutycznymi można prowadzić tylko i wyłącznie za zgodą Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (GIF), który wydaje stosowne pozwolenie na określony asortyment. Spółka Zależna emitenta, tj. Interfarmed Canabis posiada takowe zezwolenie, a dodatkowo zezwolenie na prowadzenie obrotu hurtowego środkami odurzającymi i substancji psychoaktywnymi z grupy I-N.

ZESPÓŁ GRUPY EMITENTA

Osoby zgromadzone wokół Emitenta (zasiadające w organach, zatrudnione, współpracujące) posiadają bardzo duże doświadczenie w zakresie wprowadzania surowców farmaceutycznych i produktów leczniczych na rynek, w tym ich rejestracji, promocji i marketingu, które zdobywali w największych międzynarodowych firmach. Zespół Emitenta posiada odpowiedni know-how w obszarze interakcji ze środowiskiem medycznym, a także ugruntowane kontakty do aptek i głównych podmiotów działających na rynku hurtowym produktów leczniczych.  

Łukasz Maciejewski – prezes zarządu emitenta, prezes zarzadu Interfarmed Canabis sp. z o.o. 

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach na Wydziale Zarządzania o specjalności manager w procesie zarządzania. Ukończył również podyplomowe studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie zarządzania zakładami opieki medycznej. Przez 13 lat zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-technicznych Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii. Przez 5 lat partner zarządzający w tworzeniu sieci aptek działających pod marką  “Farmex”.  

Rafał Prejsnar – wiceprezes, członek zarządu Emitenta

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Rzeszowie Wydziału Marketing i Zarządzanie. Przez blisko 12 lat był związany z jedną z największych firm farmaceutycznych na świecie – Merck & Co. USA, (spółka zależna w Polsce działa pod firmą MSD Polska sp. z o.o.). Przechodząc poszczególne etapy kariery w działach sprzedaży, marketingu, po połączeniu Merck @& Co. z Schering Plough Corporation zdobył doświadczenie w dziale business development, który to dział przy połączeniu spółek w Polsce był odpowiedzialny za szereg procesów w tym dostosowanie działów sprzedaży i marketingu do wytycznych regionu. Rafał Prejsnar podczas tego procesu dostosowywał strategie marketingowe i szereg innych procedur spółki dla większości leków sprzedawanych w Polsce (pulmonologia, kardiologia, immunologia, dermatologia, ginekologia, specjalistyka szpitalna etc.) do obszaru działalności drugiej z łączących się spółek po międzynarodowym połączeniu. 

Rafał Prejsnar jest założycielem i CEO firmy Red Pharma Laboratories Polska SA. Przez kolejne lata zdobył doświadczenie w R&D, tworząc nowe produkty i wprowadzając je na rynek. Jest twórcą dwóch patentów z obszaru preparatów i szczepów probiotycznych. 

Tomasz Gąsior – przewodniczący rady nadzorczej Emitenta  

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na Wydziale Zarządzania o specjalności rachunkowość. Ukończył również podyplomowe studia w zakresie szacowania nieruchomości na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a także studia doktoranckie na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz studia podyplomowe Rachunkowość finansowa UEK-ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants). Od 2017 roku wykładowca akademicki. Wpisany na listę maklerów papierów wartościowych od 1996 roku. i na listę doradców inwestycyjnych od 2001 roku.. Posiada również uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego nadane przez Ministra Budownictwa i Infrastruktury w 2015 roku. Wiedzę teoretyczną łączy z ponad 20 – letnim doświadczeniem w pracy w takich instytucjach rynku kapitałowego jak DM Penetrator SA i ING Securities SA, Deutsche Bank PBC SA, Forum TFI SA. oraz w podmiotach wyceniających aktywa instytucji zbiorowego inwestowania. Wspiera zarząd w obszarze przygotowania projektu w aspekcie inwestycyjnym. 

Adam Wutkiewicz – członek rady nadzorczej Emitenta

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku Zootechniki. Zdobyta wiedza na studiach z zakresu anatomii, fizjologii, chemii i mikrobiologii okazała się niezwykle przydatna w trakcie całej kariery zawodowej związanej z medycyną. Od 2014 r. pracuje w Red Pharma Laboratories Polska SA, gdzie przeszedł przez wszystkie szczeble kariery. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Marketingu, jednocześnie będąc w członkiem zarządu. Pracując w takich firmach spółkach, jak: Auto Suture, MSD Polska sp. z o.o., Johnson&Johnson ściśle związanych z rynkiem medycznym i farmaceutycznym zdobył szeroką wiedzę z zakresu sprzedaży, marketingu i negocjacji. Pracując w MSD Polska sp. z o.o. był wielokrotnie nagradzany za wyniki pracy, często reprezentując firmę na międzynarodowych kongresach medycznych. W grupie kapitałowej Red Pharma Group jest odpowiedzialny za analizy rynku i tworzenie projektów graficznych opakowań produktów. Do jego obowiązków należą również wdrażanie i opracowywanie strategii marketingowych, rejestracji produktów kosmetycznych, suplementów diety i wyrobów medycznych. Prowadził liczne projekty grantów dotacyjnych np. z NCBiR, PARP, PAIH. Wielokrotnie opracowywał i dokonywał zgłoszeń do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej zarówno znaków towarowych, jak również zgłoszeń patentowych z zakresu biotechnologii. 

Krzysztof Łuba – członek rady nadzorczej Emitenta

Jest Absolwentem Politechniki Lubelskiej na kierunku marketing i zarządzanie. Ponadto ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Lublinie. W latach 1996 – 2013 pracował dla Reckitt Benckiser w dziale sprzedaży. W tym czasie współpracował z klientami sieciowymi i hurtowymi, ponadto zarządzał zespołem handlowców. Od 2014 roku pracuje w Red Pharma Laboratories SA na stanowisku managera sprzedaży. Odpowiedzialny jest za rynek hurtowy, sieciowy oraz zespół sprzedażowy współpracujący z aptekami oraz lekarzami. 

Adam Skrzypczak – członek rady nadzorczej  Emitenta

Jest absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie –na Wydziale Farmacji. Swoją karierę zawodową zaczynał w firmie farmaceutycznej US Farmacja w jej dziale sprzedaży. Następnie prowadził założone przez siebie apteki prywatne.

Michał Sinczak – wiceprezes zarządu Interfarmed Cannabis sp. z o.o.

Magister fizjoterapii, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej. Pod koniec studiów odbywał staż w Norymberdze w Klinice Rehabilitacyjnej, następnie po obronie pracy magisterskiej otrzymał angaż w Klinice Neurologiczno-Ortopedycznej Rehabilitacyjnej w Monachium. Po powrocie do Polski rozpoczął pracę w sprzedaży w dużych międzynarodowych koncernach farmaceutycznych, jak: Pfizer, MSD,  Exeltis. Po odejściu z korporacji dołączył do zespołu Red Pharma Laboratories Polska SA, gdzie zajmuje się sprzedażą i pełni funkcję członka zarządu. 

Tomasz Kozakiewicz – kierownik hurtowni w Interfarmed Cannabis sp. z o.o. 

Absolwent Wydziału Farmacji Akademii Medycznej w Krakowie. Praktykę zawodową odbył w The Legend Pharmacy, Atlantic City, New Jersey USA. Ukończył studia podyplomowe MBA na Polskim Uniwersytecie Otwartym w Warszawie na kierunku Zarządzanie Strategiczne. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy jako kierownik (z-ca kierownika) osoby odpowiedzialnej w takich hurtowniach jak Orfe czy Johnson & Johnson, a także doświadczenie w działach sprzedaży jako manager sprzedaży w międzynarodowych koncernach jak Merck (oddział polski) czy ICN Polfa Rzeszów. Tomasz Kozakiewicz pełnił także funkcję inspektora ds. Obrotu Hurtowego w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym. 

AKCJONARIAT

Struktura akcjonariatu (liczba posiadanych przez akcjonariuszy akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu) w Spółce jest obecnie następująca:

akcjonariusze-obecnie.jpg

Spółka przewiduje, że w dniu rejestracji w KRS Akcji Nowej Emisji (*przy założeniu, że wszystkie Akcje Oferowane zostaną przydzielone) struktura akcjonariatu Spółki będzie następująca:    

akcjonariusze-docelowo-1.jpg

OŚRODKI

Rynek-w-Polsce.jpg
pdf to zdj-1.jpg

W obszarze II Filaru za rozwój sprzedaży odpowiadać będzie spółka powiązana osobowo z członkami zarządu Emitenta – Red Pharma Laboratories Polska S.A, która od lat z powodzeniem prowadzi sprzedaż produktów z obszaru dermo do sieci aptecznych.

pdf to zdj-2.jpg
prognozy-finansowe.jpg
pdf to zdj-4.jpg
jak-zainwestowac.jpg
zdj-1.jpg

Zgodnie z badaniami prof. dr hab. n. med. Jana Dobrowolskiego, Prezesa Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, które zostały zaprezentowane w pracy “Propozycje systemowych rozwiązań prawnych w zakresie leczenia bólu w Polsce” ból przewlekły, czyli trwający ponad 3 miesiące dotyczy 20% społeczeństwa, z czego 25% o bardzo dużym nasileniu, co oznacza prawie 2 miliony potencjalnych pacjentów.

Raport Poland Cannabis White Papper szacuje, że polski rynek Marihuany Medycznej może osiągnąć w 2028 roku wartość 2 mld EUR

Europejski rynek Medycznej Marihuany był wart w 2020 roku 350 mln USD, z czego ok. 250 mln USD przypadało na zastosowania medyczne. Oczekuje się, że w 2025 roku europejski rynek urośnie do ponad 860 mln USD zgodnie z danymi statista.com.

image-rynek-MG-LK.jpg

MEDYCZNA MARIHUANA

Obraz3-scaled.gif

European Pain Federation (EFIC) position paper on appropriate use of cannabis‐based medicines and medical cannabis for chronic pain management - Winfried Häuser, Department Internal Medicine, Klinikum Saarbrücken gGmbH, Saarbrücken, Germany, Department Psychosomatic Medicine and Psychotherapy, Technische Universität München, Munich, Germany , David P. Finn, Pharmacology and Therapeutics, School of Medicine, Galway Neuroscience Centre and Centre for Pain Research, NCBES, National University of Ireland Galway, Galway, Ireland, Eija Kalso, Department of Perioperative Medicine, Intensive Care and Pain Medicine, Pain Clinic, Helsinki University Hospital and University of Helsinki, Helsinki, Finland, Nevenka Krcevski-Skvarc, Department of Anesthesiology, Intensive Care and Pain Treatment, Faculty of Medicine of University Maribor, University Medical Center Maribor and Institute for Palliative Medicine and Care, Maribor, Slovenia, Hans-Georg Kress, Department of Special Anaesthesia and Pain Therapy, Medical University of Vienne/AKH, Vienna, Austria,Bart Morlion, Leuven Centre for Algology and Pain Management, University Hospital Leuven, Leuven, Belgium, Serge Perrot, Department of Pain Center and INSERM U987, Cochin Hospital, AP-HP, Paris Descartes University, Paris, France, Michael Schäfer, Department of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine, Charité University Berlin, Berlin, Germany, Chris Wells Pain Matters Ltd, Liverpool, UK, Silviu Brill, Pain Center, Sourasky Medical Center, Tel Aviv, Israel

Management of cancer pain in adult patients: ESMO Clinical Practice Guidelines - M. Fallon, Edinburgh Cancer Research Centre, IGMM, University of Edinburgh, Edinburgh, UK;, R. Giusti, Medical Oncology Unit, Sant’Andrea Hospital of Rome, Rome, F. Aielli, Department of Biotechnological and Applied Clinical Sciences, University of L’Aquila, L’Aquila, Italy, P. Hoskin, Mount Vernon Cancer Centre, Northwood, Hertfordshire, UK, R. Rolke, Department of Palliative Medicine, Medical Faculty RWTH Aachen University, Aachen, Germany, M. Sharma, The Walton Centre NHS Foundation Trust, Liverpool, UK & C. I. Ripamonti, Department of Onco- Haematology, Fondazione IRCCS, Istituto Nazionale dei Tumori, Milano, Italy

Farmakoterapia bólu u chorych na nowotwory - zalecenia Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii – Jerzy Wordliczek, Klinika Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków, Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Uniwersytecki, Kraków, Aleksandra Kotlińska-Lemieszek, Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań , Wojciech Leppert, Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań, Jarosław Woroń, Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Uniwersytecki, Kraków , Zakład Farmakologii Klinicznej, Katedra Farmakologii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków, Jan Dobrogowski, Zakład Badania i Leczenia Bólu, Katedra Anestezjologii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków, Małgorzata Krajnik, Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum, Bydgoszcz, Anna Przeklasa- Muszyńska, Zakład Badania i Leczenia Bólu, Katedra Anestezjologii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków, Jacek Jassem, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Jarosław Drobnik, Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny, Wrocław, Anna Wrzosek, , Klinika Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków, Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Uniwersytecki, Kraków, Marcin Janecki, Zakład Medycyny i Opieki Paliatywnej Katedry Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice, Jadwiga Pyszkowska, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Profesora Kornela Gibińskiego, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice, Magdalena, Kocot-Kępska, Zakład Badania i Leczenia Bólu, Katedra Anestezjologii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków, Renata Zajączkowska, , Klinika Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków, Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Uniwersytecki, Kraków, Iwona Filipczak-Bryniarska, Klinika Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej, Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków, Krystyna Boczar. NZOZ Poradnia Leczenia Bólu Przewlekłego, Tychy, Joanna Jakowicka-Wordliczek, Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Uniwersytecki, Kraków, Małgorzata Malec-Milewska, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa, Andrzej Kübler, Centrum Leczenia bólu i Opieki Paliatywnej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Wrocław, Marek Suchorzewski, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk, Sylwester Mordarski, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Poradnia Leczenia Bólu, Uniwersytet Medyczny, Wrocław

Diagnostyka i leczenie padaczki u osób dorosłych - rekomendacje Polskiego Towarzystwa Neurologicznego – Konrad Rejdak, Katedra i Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie , Rafał Rola, Klinika Neurologii Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie, Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, Klinika Neurologii Rozwojowej Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku, Iwona Halczuk, Katedra i Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Barbara Błaszczyk, Wydział Nauk Medycznych Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, Andrzej Rysz, Klinika Neurochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Danuta Ryglewicz, I Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Aktualne rekomendacje w leczeniu padaczki i zespołów padaczkowych u dzieci i młodzieży - Sergiusz Jóźwiak, Katarzyna Kotulska, Klinika Neurologii i Epileptologii Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

Ból u chorych na stwardnienie rozsiane - Małgorzata Malec-Milewska, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMKP w Warszawie

Lecznicze właściwości konopi i możliwości ich zastosowania w medycynie - prof. dr hab. n. farm. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak, mgr Weronika Wojnar, dr n. farm. Maria Zych oraz dr n. med. Sławomira Dudek, Katedra i Zakład Farmakognozji i Fitochemii, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 

Terapia kannabinoidami to część leczenia wielodyscyplinarnego (multimodalnego), o charakterze terapii wspomagającej. Dostępne dane kliniczne (referencje są dostępne w Dokumencie Ofertowym) uzasadniają dodanie produktu kannabinoidowego do aktualnej terapii, która przebiega w sposób niekontrolowany, a taki stan występuje u około 50% pacjentów.

Niekontrolowany przebieg choroby, to taki w którym objawy nadal występują u pacjenta i nie ma możliwości zwiększenia dawki aktualnej terapii ze względu na wzrost działań niepożądanych. 

Ból przewlekły

 

Dzięki temu, że receptory kannabinoidowe mają tę samą lokalizację co receptory opioidowe zastosowanie wspomagającej terapii kannabinoidowej  zwiększyło efekt działania opioidów zmniejszyło dolegliwości bólowe i w konsekwencji pozwoliło zmniejszyć dawki opioidów. Zastosowanie leczenia multimodalnego pozwoliło obniżyć śmiertelność z powodu przedawkowania opioidów o ok. 25%. 

Onkologia 

Zastosowanie Marihuany Medycznej w trakcie leczenia onkologicznego pozwala na zmniejszenie dolegliwości bólowych, zmniejsza ilość wymiotów oraz poprawia łaknienie. 

Epilepsja 

Kannbinoidy bezpośrednio aktywują układ endokannabinoidowy mózgu, który odgrywa rolę w przewodnictwie synaptycznym. Marihuana Medyczna może zapobiegać lub modulować aktywność napadową ograniczając ilość napadów.

Stwardnienie rozsiane 

Obecnie dostępne terapie hamują progresję choroby wpływając na stan zapalny występujący w OUN, zmniejszając liczbę nawrotów, postęp niepełnosprawności lub liczbę zmian demielinizacyjnych w mózgu. Medyczna Marihuana może pomóc w zmniejszeniu spastyczności mięśni i ilości skurczów, redukcji bólu, zmniejszyć depresję spowodowaną SM, poprawić jakość snu.

Psychiatria  

 

Najnowsze badania pokazują, że użycie kannabinoidów w przypadku ADD, ADHD, zespołu Aspergera, zaburzeń lękowych, depresji, czy PTSD, może podnieść jakość życia pacjentów. Marihuana Medyczna pozytywnie wpływa na układ nerwowy, przywracając prawidłową komunikację między neuronami i neurotransmiterami w mózgu oraz wspierając tworzenie nowych komórek nerwowych. Jej działanie terapeutyczne porównywane jest do leków przeciwdepresyjnych, jednak bez wywoływania niekorzystnych działań niepożądanych.

Surowiec farmaceutyczny

Podpisana z PharmaCann Polska Umowa o Współpracy i Dystrybucji daje możliwości i jednocześnie zobowiązuje Grupę Emitenta do dystrybucji Marihuany Medycznej we wszystkich oferowanych przez PharmaCann postaciach. 

Surowiec farmaceutyczny do sporządzania leków recepturowych w postaci standaryzowanego ekstraktu olejowego z mieszaniny kwiatów Cannabis Sativa oraz Cannabis Indica

Surowiec farmaceutyczny 1:

Produkt: Cannabis floris extractum normatum THC 5% PharmaCann,

Substancja czynna: THC-5% , CBD- <1%

DER pierwotny: 15-20:1

Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: Etanol 96% V/V

Ekstrakt z mieszaniny kwiatów Cannabis sativa oraz Cannabis indica, THC 50 mg/ml (nie mniej niż 42,5 mg/ml i nie więcej niż 55 mg/ml), CBD maksymalnie 10 mg/ml. 

Surowiec farmaceutyczny 2:

Produkt: Cannabis floris extractum normatum THC 10% PharmaCann,

Substancja czynna: THC-10% , CBD- <1%

DER pierwotny: 15-20:1

Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: Etanol 96% V/V

Ekstrakt z mieszaniny kwiatów Cannabis sativa oraz Cannabis indica (THC 10%, CBD <1%), THC 100 mg/ml (nie mniej niż 85 mg/ml i nie więcej niż 110 mg/ml), CBD maksymalnie 10 mg/ml 

Surowce farmaceutyczne 1 i 2, które są wykorzystywane do tworzenia leków recepturowych stanowiących produkt leczniczy;

stwardnienia rozsianego – w celu redukcji objawów: spastyczności (stan zwiększonego napięcia mięśni), której towarzyszą bóle nerwowe, bolesne skurcze mięśni i nadczynność pęcherza moczowego u pacjentów, u których standardowe leczenie nie daje oczekiwanych rezultatów; 

HIV – w celu redukcji objawów np.: utraty wagi i upośledzenia apetytu, w przypadku nietolerancji octanu megestrolu, lub jeśli leczenie octanem megestrolu nie przynosi oczekiwanych rezultatów. 

DOSTAWCA

Spółka Zależna Emitenta, tj. Interfarmed Canabis  podpisała w 2019 r. umowę Współpracy i Dystrybucji z PharmaCann Polska sp. z o.o., spółką zależną międzynarodowego, zintegrowanego pionowo holdingu PhCann International B.V. Holding ten dysponuje wybudowaną za 20 mln EUR, jedną z największych i najnowocześniejszych w Europie linią do produkcji i przetwarzania Medycznej Marihuany. 

Podpisana z PharmaCann Polska Umowa o Współpracy i Dystrybucji daje możliwości i jednocześnie zobowiązuje Grupę Emitenta do dystrybucji Marihuany Medycznej we wszystkich oferowanych przez PharmaCann postaciach. W ramach podpisanej umowy Spółka Zależna Emitenta (Interfarmed Canabis) uzyskała wyłączność na sprzedaż Marihuany Medycznej z oferty Producenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Strony przewidziały także możliwość rozszerzenia w przyszłości działalności na kolejne 17 państw (bez prawa wyłączności). Umowa została zawarta na okres 5 lat liczony od dnia złożenia pierwszego zamówienia i ulegnie automatycznemu przedłużeniu na okres kolejnych 5 lat, o ile Interfarmed nie złoży oświadczenia o jej wypowiedzeniu.  

Interfarmed Cannabis sp. z o.o. zobowiązała się do zakupu surowca, a także do opracowania strategii wprowadzenia produktu na polski rynek, pomocy w rejestracji produktów dostawcy oraz działaniach promocyjnych i marketingowych, częściowo finansowanych przez Producenta. 

SIEĆ DYSTRYBUCJI

Finalnym odbiorcą produktów będą pacjenci, natomiast Grupa Emitenta będzie prowadzić sprzedaż do partnerów działających na rynku hurtowym i aptek. Zgodnie ze strategią wprowadzenia produktu na rynek (element umowy z PharmaCann Polska sp. z o.o.) Spółka Zależna Emitenta wytypowała grupę kontrahentów i rozpoczęła negocjacje umów o współpracy, a następnie podpisała z tymi podmiotami stosowne umowy. Grupa stworzyła ogólnopolską sieć dystrybucji produktów PharmaCann Polska w oparciu o sieci hurtowni i zakładów farmaceutycznych: 

Zakład Farmaceutyczny Amara sp. z o.o. – obecna na rynku od 26 lat spółka farmaceutyczna z Krakowa o rocznej sprzedaży przekraczającej 100 mln zł. Dział sprzedaży i marketingu Amara będzie ściśle współpracował z działem sprzedaży grupy.  W zamian za możliwość obsługi aptek z Medyczną Marihuaną przy największych ośrodkach, Amara będzie organizowała z grupą Emitenta wspólne spotkania szkoleniowe dla lekarzy i farmaceutów w mniejszych miastach (głównie poradnie leczenia bólu i apteki przy tych ośrodkach).  

ModumPharma sp. z o.o. – ogólnopolska hurtownia farmaceutyczna z Łodzi, która posiada duże doświadczenie w sprzedaży Medycznej Marihuany do aptek. Podmiot ten był przez ponad 2 lata wyłącznym dystrybutorem suszu firmy Aurora Cannabis Inc., lidera sprzedaży Medycznej Marihuany w postaci suszu w Polsce. W ramach współpracy ModumPharma zapewni ze swojej strony darmowy pakiet narzędzi w postaci informacji dla aptek o dostępności produktu, a telemarketerzy przeprowadzą szkolenia z farmaceutami. Modum Pharma jest dystrybutorem 25 firm farmaceutycznych tym samym, w ramach dwustronnej współpracy, zapewni Grupie Emitenta produkty które będą oferowane w ramach II Filaru.

PharmaVitae sp. z o.o. sp. k.  – ogólnopolska hurtownia farmaceutyczna z Pruszkowa, wiodąca spółka w sprzedaży produktów kannabinoidowych. Posiadają bogatą bazę aptek z historią zamówień suszu. PharmaVitae to także lider importu równoległego leków. W ramach współpracy PharmaVitae będzie rozwijała z Ggrupą Emitenta sprzedaż leków trudno dostępnych. 

MT- Pharma sp. z o.o.  – jest dynamicznie rozwijającą się hurtownią farmaceutyczną specjalizującą się w dystrybucji surowców do receptury aptecznej oraz utensyliów, nieustannie poszerzającą ofertę dostosowując ją do bieżących potrzeb rynku.  MT Pharma oprócz wsparcia dystrybucyjnego oferuje również wsparcie edukacyjne i promocyjne mające na celu stopniowy wzrost świadomości bezpieczeństwa i skuteczności terapii na bazie produktów z marihuany medycznej wśród lekarzy oraz pacjentów.  

WARUNKI EMISJI AKCJI

Oferowanie Akcji Nowej Emisji odbywa się na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Dokumencie Ofertowym dostępnym na stronie emisji, który zawiera informacje o Akcjach Oferowanych, Ofercie i Emitencie.

 

Emitent oferuje do objęcia nie mniej niż 200 i nie więcej niż 4288 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 złotych (dziesięć złotych) każda akcja. Kapitał zakładowy Emitenta wskutek emisji Akcji Nowej Emisji (seria C) zostanie podwyższony o kwotę nie mniejszą niż 2000 zł i nie większa niż 42.880 zł w zależności od tego, ile Akcji Nowej Emisji zostanie objętych i opłaconych. 

Cena emisyjna jednej Akcji Nowej Nowej Emisji wynosi 513 zł.

PROGNOZY FINANSOWE

OCHRONA INWESTORÓW

Emisję kierowana jest do profesjonalnych, świadomych inwestorów.  Spółka przewiduje mechanizmy ochrony ich interesów takie jak:

  • Lock-Up – zakaz zbywania akcji dla obecnych akcjonariuszy spółki na okres 12 miesięcy od momentu debiutu na alternatywnym rynku NewConnect lub rynku podstawowym. Daje to inwestorom nowej emisji (serii C) roczne pierwszeństwo w zrealizowaniu potencjalnego zysku z transakcji.

  • Tag Along – przed debiutem na NewConnect prawo żądania przyłączenia do transakcji w przypadku sprzedaży akcji przez dotychczasowych właścicieli np. do inwestora branżowego. Inwestorom nowej emisji (serii C) będzie przysługiwało prawo sprzedaży przynajmniej proporcjonalnej liczby akcji, ale nie mniej niż trzech, co oznacza że inwestorzy którzy w czasie emisji złożą minimalny zapis (trzy akcje) będą mogli sprzedać wszystkie posiadane papiery. 

CHC Cannabis planuje również angażować inwestorów w aktywne uczestnictwo w życiu spółki prezentując regularne raporty z działalności i zapraszając inwestorów na coroczne walne zgromadzenia.

STRATEGIA WYJŚCIA

CHC Cannabis SA planuje debiut giełdowy na rynku NewConnect w 2024 r. i upublicznienie wszystkich akcji inwestorów z obecnej emisji serii C.

 

Spółka nie wyklucza również pozyskania wcześniej strategicznego inwestora z uwagi na zainteresowanie ze strony zagranicznych funduszy. W takim przypadku mniejszościowi inwestorzy będą mieli prawo żądania przyłączenia do transakcji. 

 

Każdy z inwestorów ma także możliwość sprzedaży swoich akcji w dowolnym momencie przed debiutem giełdowym w przypadku znalezienia bezpośredniego nabywcy.

JAK ZAINWESTOWAĆ?

bottom of page