top of page

Ogłoszenie do wyceny Spółki CHC-Cannabis HeathCare S.A.

CHC-Cannabis Healthcare S.A.

16 lis 2022

CHC-CANNABIS HEALTHCARE spółka akcyjna z siedzibą w Mszczonowie (96-320), ul. Fabryczna 6 lok. 10, zarejestrowana w KRS przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000985367, o kapitale zakładowym w wysokości 531.920,00 zł (Spółka) wzywa inwestorów do zapisywania się na akcje Spółki serii C emitowane w ramach subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3 z 15.11.2022 r. (Uchwała), na mocy której podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę od 2.000,00 zł do 42.880,00 zł poprzez emisję od 200 do 4.288 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 10,00 zł każda (Akcje) i wyłączono w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy.


Cena emisyjna jednej Akcji wynosi 513,00 zł.


Okres zapisywania się na Akcje trwa od 22.11.2022 r. do 16.02.2022 r. włącznie.

Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów na Akcje jest wyłącznie Spółka.

Zapisy odbywają się w sposób opisany w Dokumencie Ofertowym Akcji zamieszczonym na stronie:

https://www.chc-cannabis.com/emisja-akcji

Aby subskrybować Akcje należy złożyć Spółce zapis na co najmniej 3 Akcje, a następnie dokonać wpłaty na Akcje w wysokości odpowiadającej iloczynowi Akcji wskazanych w formularzu zapisu oraz ceny emisyjnej jednej Akcji. Nieuiszczenie wpłaty na Akcje powoduje bezskuteczność zapisu na Akcje. Wpłaty na Akcje powinny być dokonywane w terminie 24 godzin od dokonania zapisu w formie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany w Dokumencie Ofertowym zamieszczonym na Stronie Emisji.

Spółka dokona przydziału Akcji w terminie 1 tygodnia od zamknięcia subskrypcji i ogłosi o przydziale w terminie 2 tygodni od dokonania przydziału.

Wszystkie szczegółowe informacje o emisji podane są w treści Dokumentu Ofertowego zamieszczonym na Stronie Emisji.

Osoby dokonujące zapisu na Akcje są związane złożonym zapisem od chwili jego złożenia Spółce, a przestają być nim związane, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie 1 miesiąca od dnia dokonania przydziału Akcji.


Nie występuje gwarant emisji.


Statut Spółki został ogłoszony 23.08.2022 r. w MSiG nr 162/2022.

bottom of page